Parema kasutajamugavuse huvides soovitame vahetada veebilehitsejad kas CHROME, FIREFOX, OPERA võiInternet Explorer i vastu.

Privaatsuspoliitika

Käesolev Privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Haldaja töötleb www.firmarket.ee  (Veebileht) Kasutajate isikuandmeid. Privaatsuspoliitika kohaldub ka selliste füüsiliste isikute isikuandmete töötlemisele, kes kasutavad Veebilehte Kasutaja volitusel. Kasutatud mõisted on defineeritud Kasutustingimustes, mis on kättesaadavad www.firmarket.ee/kasutustingimused/

  1. Isikuandmed ja nende kogumise viisid

1.1. Haldaja kogub Kasutaja kohta Isikuandmeid Veebilehe kasutamisel järgmiselt:

1.1.1. Kasutaja edastab ise andmed Haldajale (näiteks sisestab Veebilehel oma nime, kontaktandmed, parooli, avaldab kuulutuse, teeb kuulutuste juurde postitusi, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone). Sealjuures on kasutajakonto loomisel ning Kasutaja poolt kuulutuse avaldamisel eristatud sellised andmeväljad, mille täitmine on Veebilehe ja Teenuste kasutamiseks kohustuslikud (märgitud paksus kirjas) ja mille täitmine on vabatahtlik;

1.1.2. Haldaja kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Veebilehel ja Teenuste kasutamisel;

1.1.3. Haldaja saab kinnituse Kasutaja isikusamasuse ja maksekorralduse õnnestumise kohta teenusepakkujatelt, kelle kaudu Kasutaja end identifitseerib (ID-kaart või Mobiil-ID) või teostab makseid (pangalingi teenus). Haldaja ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koodi ega salvesta neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja haldajate poolt kehtestatud turvanõudeid ja soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel mobiil.id.ee ja www.id.ee;

1.1.4. Haldaja saab Kasutaja Isikuandmed kolmandatelt isikutelt, kelle kaudu Kasutaja end kasutajakonto loomisel identifitseerib (näiteks Facebook, Google);

1.1.5. Haldaja saab Isikuandmeid mõnelt teiselt Kasutajalt (näiteks kontaktandmed „soovita sõbrale“ funktsiooni kasutamisel).

  1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

2.1. Haldaja töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

2.1.1. Kasutajaga Lepingu sõlmimiseks ja sõlmitud Lepingu täitmiseks, sealhulgas Veebilehe ja Teenuste pakkumiseks (näiteks kasutajakonto loomiseks, selle haldamiseks, Kasutajale arve esitamiseks, Kasutajale Veebilehe ja Teenuste kasutamise kohta olulise teabe edastamiseks jne);

2.1.2. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt, selle tõendamiseks, Kasutaja vastu nõuete esitamiseks ning enda nõuete eest kaitsmiseks. Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks Haldaja õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või esitab nõude Haldaja vastu, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Haldaja õigustatud huvi üles;

2.1.3. Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Haldajale vastava päringu. Sellisel juhul sõltub töötlemise õiguslik alus päringu eesmärgist, aga on üldjuhul vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks (näiteks kui päring on seotud Teenuste osutamisega) või Haldaja seadusjärgse kohustuse täitmiseks (näiteks kui päring on seotud Kasutaja õiguste teostamisega);

2.1.4. Haldaja seadusjärgsete kohustuste täitmiseks (näiteks on Haldajal kohustus anda pädevatele asutustele nende taotluse alusel teavet, mis võimaldab tuvastada neid Kasutajaid, kellega Haldajal on sõlmitud Leping, samuti kohustus säilitada raamatupidamisdokumente seaduses sätestatud aja);

2.1.5. Kui Kasutaja on selleks nõusoleku andnud, siis uudiskirja ja reklaampakkumiste saatmiseks.

2.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Haldaja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks või kui Kasutaja on andnud töötlemiseks oma nõusoleku. Olukorraks, kus Haldaja või kolmanda isiku õigustatud huvi kaalub üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja –vabadused võib olla see, kui Kasutaja rikub Lepingut või mõnda õigusakti ning see põhjustab või võib põhjustada Haldajale või kolmandale isikule kahju.

2.3. Kui Kasutaja isikuandmete töötlemine põhineb Haldaja õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

  1. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

3.1. Haldaja kasutab Kasutaja Isikuandmete töötlemisel IT-teenusepakkujaid (volitatud töötlejaid). Haldaja on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.

3.2. Üksikasjalikuma teabe saamiseks volitatud töötlejate kohta (nt nende nimed ja asukoht), tuleb Haldajaga ühendust võtta allpool toodud kontaktandmetel.

  1. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

4.1. Haldaja edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

4.1.1. järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Haldaja seadusjärgse kohustuse täitmine;

4.1.2. õigusnõustajatele ja audiitoritele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Haldaja ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Haldaja seadusjärgse kohustuse täitmine või Haldaja õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Haldaja õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Haldaja õigustatud huvi üles;

4.1.3. võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutaja ei ole Haldaja arvet tähtaegselt tasunud. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Haldaja õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Haldaja õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Haldaja õigustatud huvi üles.

4.2. Veebilehele kuulutuse sisestamisel on kõigile Veebilehe Kasutajatele nähtavad vähemalt Kasutaja poolt sisestatud kontaktandmed. Sellisel juhul on Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kasutaja taotluse alusel temaga sõlmitud lepingu täitmine.

  1. Isikuandmete säilitamine

5.1. Haldaja säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, sealhulgas vastavate nõuete esitamiseks või nende eest kaitsmiseks või kuni see on nõutud õigusaktide kohaselt.

5.2. Sõltuvalt andmete liigist, säilitab Haldaja Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:

5.2.1. Raamatupidamisdokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt raamatupidamis- ja maksundusseadustest;

5.2.2. Lepinguliste nõuetega seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;

5.2.3. Küpsiste andmeid: vastavalt küpsiste poliitikale.

  1. Turvalisus

6.1. Haldaja võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

6.2. Registreerunud Kasutaja kohustub hoidma kasutajakonto parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui registreerunud Kasutaja on volitanud kolmandat isikut kasutama tema parooli Teenuste kasutamiseks.

6.3. Registreerunud Kasutaja peab koheselt Haldajat teavitama, kui tema parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Haldaja saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

  1. Andmesubjekti õigused ja kohustused

7.1. Ulatuses, millises see on asjakohaste õigusaktide (ennekõike EL isikuandmete üldmääruse III peatüki) kohaselt nõutud ja lubatud, on Kasutajal õigus taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele, nõuda Isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, esitada vastuväide Isikuandmete töötlemisele ning nõuda Isikuandmete ülekandmist.

7.2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Haldajaga Privaatsuspoliitika punktis 9 toodud kontaktandmetel.

7.3. Haldajal on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

7.4. Haldaja vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Haldaja Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Haldaja vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Haldaja ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

7.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Haldaja kas:

7.5.1. küsida mõistlikku tasu; või

7.5.2. keelduda taotletud meetmete võtmisest.

7.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

7.6.1. Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;

7.6.2. Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete töötlemiseks;

7.6.3. Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete töötlemise suhtes, mis põhineb Haldaja õigustatud huvil ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;

7.6.4. Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil;

7.6.5. Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

7.6.6. Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Haldaja seadusest tulenevat kohustust;

7.6.7. tegemist on noorema kui isikuandmete kaitse seaduses sätestatud alammäär lapse Isikuandmetega.

7.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millises Privaatsuspoliitika punktis 7.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Haldaja ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

7.7.1. sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;

7.7.2. selleks, et täita Haldaja seadusest tulenevat kohustust;

7.7.3. selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid.

7.8. Kui Kasutaja Isikuandmete töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

7.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Haldaja hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Haldaja sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Haldajale esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.

7.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Haldajat oma Isikuandmete muutumisest.

7.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

  1. Privaatsuspoliitika muudatused

8.1. Haldajal on õigus muuta käesolevat Privaatsuspoliitikat, kui see on vajalik tulenevalt muutustest Haldaja andmetöötlusprotsessides, õigusaktides või muudes asjaoludes. Haldaja teavitab Kasutajat Privaatsuspoliitika muudatustest.

  1. Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed

9.1. Veebilehe ja Teenuste kasutamisel on Isikuandmete vastutavaks töötlejaks ???? (registrikood: 10416931, asukoht: Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, veebileht: www.firmarket.ee ). Kuna Haldaja on Eesti Vabariigis registreeritud äriühing, kohaldub Kasutaja isikuandmete töötlemisele Eesti Vabariigi õigus.

9.2. Oma õiguste teostamiseks, Haldaja ja kolmandate isikute poolt saadetavatest pakkumistest keeldumiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Haldaja vastu kaebuse esitamiseks, tuleb Kasutajal pöörduda Haldaja poole järgmistel kontaktidel:
E-post: info@firmarket.ee
Postiaadress: Tartu mnt 80J, 19112, Tallinn

Üles